Reactie VNCI berichtgeving Volkskrant veiligheid chemiebedrijven

Vandaag bericht De Volkskrant over onderzoek dat ze heeft gedaan naar inspecties bij bedrijven die vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO)’. Jaarlijks wordt over de naleving van de BRZO door de rijksoverheid gerapporteerd in de ‘Staat van de Veiligheid’ en daarnaast zijn de inspectierapporten openbaar. VNCI-directeur Colette Alma: “Uit de afgelopen rapportages is op te maken dat door de Inspectiediensten in de afgelopen drie jaar een sterke daling van het aantal overtredingen is geconstateerd en er een verbetering van de naleving is.”

In het Volkskrant bericht wordt gesteld dat: “van de 400 chemische en andere risicobedrijven in Nederland heeft meer dan de helft de veiligheidsregels in de afgelopen twee jaar overtreden. Zonder de lichte overtredingen mee te rekenen, gaat het om eenvijfde tot een kwart van de ondernemingen. Zij hebben middelzware tot zware overtredingen begaan.”

Uit de ‘Staat van de Veiligheid 2015’ blijkt dat bij circa 40% van de gecontroleerde BRZO-bedrijven geen overtredingen zijn geconstateerd. Van de wel geconstateerde overtredingen valt bijna 70% in de lichtste categorie. Het betreft veelal administratieve tekortkomingen. Het aantal door de overheid als ernstig gekwalificeerde overtredingen is met 2% zeer laag gebleven. Bedrijven hebben na constatering van de overtredingen door de inspectiediensten direct actie ondernomen om de tekortkoming op te heffen.

Voor de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is naleving van de veiligheidsregels topprioriteit. Alma: “Veiligheid is belangrijk voor chemiebedrijven. Niet alleen willen de bedrijven dat zowel eigen als externe werknemers op hun terrein veilig kunnen werken, ook willen ze zo min mogelijk negatieve impact op hun omgeving hebben. Daarom zijn de installaties en voorzieningen in een chemiebedrijf dusdanig ontworpen, gebouwd en onderhouden dat zij voldoen aan (internationale) strenge veiligheidseisen. Bovendien worden veiligheidsmaatregelen getroffen en gelden er veiligheidsprocedures en -afspraken. In een veiligheidsbeheerssysteem is precies vastgelegd wat het bedrijf doet om de veiligheid te borgen. Werken aan veiligheid is binnen de chemische industrie een continu proces van kennis vergaren, ervaringen opdoen, leren van elkaar en verbeteringen doorvoeren. Hoe vervelend ook, het kan gebeuren dat er iets fout gaat. Het is belangrijk deze fouten en incidenten te analyseren, elkaar daar op aan te spreken en ervan te leren, waardoor voorkomen wordt dat dezelfde fout nog eens wordt gemaakt.”