Uw veiligheidsadviseur: hoort verplaatsing tussen magazijnen tot het vervoer?

Wij vervoeren voor een groothandel gevaarlijke stoffen van de leverancier naar gebruikers. Wanneer ik bij ons in het magazijn gevaarlijke stoffen van de ene naar de andere vrachtwagen verplaats om een rit te combineren, hoort dat dan bij het vervoer?

In de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS), Artikel 2-1, Deze wet is van toepassing op: wordt onder ‘e’ gesteld: het nederleggen van gevaarlijke stoffen tijdens het vervoer;

Ooit is in kamerstuk 30 328 met betrekking tot dit artikel in de WVGS uiteengezet wat ‘het nederleggen tijdens het vervoer’ precies inhoudt:

Onderdeel e is niet gewijzigd. Echter in de praktijk, dat wil zeggen bij de bedrijven en de inspecties die hiermee te maken hebben, is gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van het begrip nederleggen. Onder nederleggen tijdens het vervoer wordt verstaan de kortstondige periode na het lossen van gevaarlijke stoffen, in afwachting van het aansluitend vervolgtransport, waarbij de gevaarlijke stoffen in de oorspronkelijke tank of verpakking blijven. Hiervan is bijvoorbeeld sprake in geval van wijziging van vervoer of vervoermiddel. Het nederleggen dient duidelijk gerelateerd te zijn aan het vervoer. Die relatie kan blijken uit de plaats waar de goederen zijn neergelegd. Bijvoorbeeld indien de plaats van nederleggen een installatie is die ziet op een soepele overgang van vervoer of vervoermiddel, zoals een inrichting.

Hoewel uit de WVGS blijkt dat ‘nederleggen tijdens het vervoer’ onder deze vervoerswetgeving valt, wordt in het ADR óók over een dergelijke situatie gesproken.

In ADR 1.2, definities en meeteenheden is gesteld:

Vervoer: de verplaatsing van gevaarlijke goederen, met inbegrip van voor het vervoer noodzakelijk

oponthoud en met inbegrip van voor het verkeer noodzakelijk verblijf van gevaarlijke goederen in

de voertuigen, tanks en in de containers vóór, tijdens en na de verplaatsing.

Onder deze definitie valt ook de tijdelijke tussenopslag van gevaarlijke goederen voor de

verandering van wijze van vervoer of vervoermiddel (overslag). Dit is van toepassing onder

voorwaarde dat de vervoersdocumenten, waaruit de plaats van verzending en bestemming blijken,

op verzoek kunnen worden getoond en dat de colli en de tanks gedurende de tussenopslag niet

worden geopend, behalve voor controles door de bevoegde autoriteit;

Dat betekent dat het overladen van de ene vrachtwagen naar de andere gezien wordt als (een onderdeel van het) vervoer. Omdat het hier gaat over activiteiten binnen een pand, een zogenaamde ‘inrichting’, kunnen er echter ook andere wetgevingen van toepassing zijn.

Wilt u oefenen voor het examen ADR Veiligheidsadviseur of examen ADR chauffeur?

 

foto: Rolf Baas