ADN / Binnenvaart gevaarlijke stoffen

[huge_it_slider id=”6″]

Nederlandstalige editie van de ADN 2017.

De Nederlandstalige versie van de ADN (Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren) editie 2017-2018 is beschikbaar. Je vind hem hier.

Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG)

De Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG) bevat specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per schip. Als bijlage bij deze regeling zijn de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen  opgenomen, afkomstig uit het ADN verdrag (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures).

Vluchtwegen, enkele verschillen tussen het ADN 2013 en 2015.

In dit document, wat in samenwerking met de Nederlandse delegatie tot stand is gekomen, worden enkele verschillen tussen het ADN van 2013 en 2015 voor wat betreft de vluchtwegen op een rijtje gezet.

In het ADN van 2013 (en eerdere versies) is de verplichting tot het voorzien van vluchtwegen opgenomen. In ADN 1.4 zijn de veiligheidsverplichtingen van de betrokken partijen opgenomen. De vluchtwegen zijn ook onderdeel van de Controlelijst in ADN 8.6.3 2013: Verantwoordelijkheid walinstallatie In het ADN van 2013 is, volgens de Nederlandse interpretatie,de verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van vluchtweg en belegd bij de walinstallatie. Deze verantwoordelijkheden in het geval van het laden van het schip zijn neergelegd in ADN 1.4.3.1.1 en ADN 1.4.3.3 lees verder: http://tinyurl.com/kxja45c

Nederland en Duitsland ondertekenen ADN overeenkomst reefers.

Nederland en Duitsland hebben in Maart de multilaterale ADN-overeenkomst M013, die door Nederland geïnitieerd, ondertekend. Deze overeenkomst gaat over het transport van containers met elektrische apparatuur aan de buitenkant van de container (koelcontainers, de zogenaamde reefers). Volgens de overeenkomst mogen
deze containers onder bepaalde voorwaarden wel vervoerd worden.
De overeenkomst is geldig tot en met 31 december 2016.

ADN links

ADN 2015 in het Duits online
http://www.ccr-zkr.org/files/conventions/adn/ADN_2015de.pdf

Vragen ‘Basis’ catalogus 2015 in het Duits
http://www.ccr-zkr.org/files/conventions/adn/ADN_Fragenkatalog_2015_Allgemein_de.pdf

Vragen ‘Chemie’ catalogus 2015 in het Duits
http://www.ccr-zkr.org/files/conventions/adn/Uebersicht_ADN_Fragenkatalog_2015_Chemie_de.pdf

Vragen ‘gas’ catalogus 2015 in het Duits
http://www.ccr-zkr.org/files/conventions/adn/Uebersicht_ADN_Fragenkatalog_2015_Gas_de.pdf

Richtlijn voor strafvordering Binnenvaart

Deze richtlijn heeft betrekking op overtredingen van voorschriften op het gebied van de scheepvaart op de binnenwateren (beroeps- en recreatievaart). De tarieven zijn
afgerond volgens de systematiek van de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.

Het strafvorderingsbeleid voor binnenvaart wijkt op een aantal punten af van het ‘Kader voor strafvordering’ en het gebruikelijke strafprocesrecht. De reden hiervoor ligt in het internationale recht.
De wet- en regelgeving op de Nederlandse binnenwateren verschilt per water.1 Op enkele scheepvaartwegen zijn een specifiek verdrag en bijbehorende voorschriften van toepassing. Van belang is met name de Herziene Rijnvaartakte (HRA, ook wel: Akte van Mannheim 1868), die in Nederland geldt op de Rijn, het Pannerdensch Kanaal, de Lek en de Waal (de zgn. ‘Aktewateren’). De HRA heeft een eigen sanctieregime. Zo berust de bevoegdheid om recht te spreken bij zgn. ‘Rijnvaartrechters’ (art. 34 HRA) en kent artikel 32 van de Herziene Rijnvaartakte uitsluitend een geldboete als sanctie. Dit betekent dat bij overtredingen op de internationale Rijn ingevolge artikel 94 Grondwet geen ruimte is voor oplegging van vervangende hechtenis. Hetzelfde geldt voor taakstraffen, verbeurdverklaring of ontzegging van de vaarbevoegdheid. De op te leggen geldboete is sinds 1 november 2011 gemaximeerd op 25.000 euro. De in deze richtlijn opgenomen tarieven zijn vergeleken met de Bussgeldkatalog van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in Straatsburg.2 Bij een groot aantal feiten is er in navolging van de Bussgeldkatalog voor gekozen om marges aan te geven. Wegingsfactoren zijn daarbij onder meer de ernst van feit, de mate van gevaarzetting, het soort schip en de omstandigheden waaronder het feit werd gepleegd. De richtlijn is gecomprimeerd en aangepast aan het nieuwe Kader voor strafvordering3. Omdat het daarin gebruikte
puntensysteem is vervallen, zijn alle tarieven van punten omgezet naar euro’s.

Zie voor de hoogte van de boetes: http://tinyurl.com/l7bxq3z