ADR / Wegvervoer gevaarlijke stoffen.

[huge_it_slider id=”3″]

Eigenrijders

Nederlandse ADR 2017-2018

De Nederlandse vertaling van de ADR 2017-2018 nu beschikbaar.

De boeken vindt u hier.

ADR gevarenkaart editie 2017-2018.

In de rubriek Nieuws zijn de gevarenkaarten toegevoegd die de ADR chauffeur bij zich moet hebben wanneer hij of zij gevaarlijke stoffen vervoerd. Niet alleen de Nederlandse versie, ook de Engelse en Duitse instructiekaart zijn op te vragen. Klik hier.

ADR instructiekaart (verschillende talen).

ADR instructiekaart Nederland
ADR instructiekaart UK
ADR instructiekaart Spanje
ADR instructiekaart Hongarije
ADR instructiekaart Rusland
ADR instructiekaart Italie
ADR instructiekaart Roemenie
ADR instructiekaart Frankrijk
ADR instructiekaart Denemarken
ADR instructiekaart Zweden
ADR instructiekaart Slowakije

 

PGS15

 LQ borden nog te weinig op de auto.

Er blijft veel onduidelijk bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Zo ook bij het vervoer van Limited Quantities waarvan veelal aangenomen wordt daarvoor geen regels zijn. Onderzoek onder 20 vervoerders die met regelmaat gelimiteerde hoeveelheden vervoeren wijst uit dat de verplicht gestelde LQ borden in 65% van de gevallen geheel onbekend waren en in 85% van de gevallen niet gebruikt werden. Dit omdat de borden in de meeste gevallen niet op de auto aanwezig zijn.

Bij het vervoer van minder dan 8 ton brutogewicht Limited Quantities zijn er inderdaad geen voorschriften. Transporteenheden die uitsluitend stukgoed in gelimiteerde hoeveelheden vervoeren met een totale bruto massa van meer dan 8 ton moeten echter aan de voor- en achterzijde zijn voorzien van de LQ borden. Dat zijn dus geen oranje borden. Het voeren van oranje borden bij het vervoer van enkel LQ is niet toegestaan en dan zijn de LQ-borden verplicht.

Indien tevens andere gevaarlijke stoffen worden vervoerd mogen alleen de oranje borden of oranje borden gecombineerd met de LQ kenmerking worden gevoerd. Hetzelfde geldt voor het vervoer van LQ verpakkingen in containers ten aanzien van de etikettering. Indien andere gevaarlijke stoffen bijgeladen worden, meer dan 1000 punten, zijn de voorschriften volgens het ADR, dus oranje borden, uitrusting en ADR-diploma verplicht.

LQ borden waren moeilijk te krijgen, maar zijn nu beschikbaar via www.gevaarlijkestoffen.eu en vervolgens keuze ADR.

Welke elementen moeten in een beveiligingsplan staan.

Ieder beveiligingsplan moet tenminste de volgende elementen bevatten

a) specifieke toewijzing van de verantwoordelijkheden op het gebied van beveiliging aan personen, die over de vereiste bevoegdheden en kwalificaties beschikken om hun verantwoordelijkheden uit te voeren;

b) registratie van de betrokken gevaarlijke goederen of typen van gevaarlijke goederen;

c) beoordeling van de normale werkprocessen en de daaruit voortvloeiende beveiligingsrisico’s inclusief het voor het vervoer noodzakelijke oponthoud, voor het verkeer noodzakelijke verblijf van de goederen in de voertuigen, tanks of containers vóór, tijdens en na de verandering van plaats, de tijdelijke tussenopslag van gevaarlijke goederen ten behoeve van het wisselen van vervoersmodaliteit of vervoermiddel (overslag), voor zover van toepassing;

d) duidelijke beschrijving van de maatregelen die ter verkleining van de beveiligingsrisico’s in overeenstemming met de verantwoordelijkheden en plichten van de betrokkenen genomen moeten worden, inclusief:
• opleiding;
• beveiligingsbeleid (bijv. maatregelen bij verhoogde bedreiging, onderzoek bij de aanstelling van nieuw personeel, het plaatsen van personeel op bepaalde plaatsen, enz.);
• werkwijze van het bedrijf [bijv. keus en gebruik van routes, voor zover deze bekend zijn, toegang tot gevaarlijke goederen tijdens de tijdelijke tussenopslag (als bedoeld onder c), nabijheid tot kwetsbare infrastructuurinstallaties, enz.];
• de ter verkleining van de beveiligingsrisico’s te gebruiken uitrustingen en
hulpmiddelen;

e) doelmatige en geactualiseerde procedures voor de melding van en het gedrag bij bedreigingen, inbreuk op de beveiliging of daarmee samenhangende voorvallen;

f) methoden voor de evaluatie en toetsing van de beveiligingsplannen en methoden voor de periodieke beoordeling en actualisering van de plannen;

g) maatregelen ter waarborging van de fysieke beveiliging van de in het beveiligingsplan opgenomen vervoersinformatie; en

h) maatregelen ter waarborging dat de verspreiding van de zich in het beveiligingsplan bevindende informatie met betrekking tot het vervoer tot die personen beperkt is, die deze informatie nodig hebben. Deze maatregelen mogen de elders in het ADR voorgeschreven terbeschikkingstelling van informatie niet uitsluiten.

 

ADR gevaarlijke stoffen links.

The ADR Agreement.
List of Multilateral Agreements.
Agenda WP 15.

 

ADR 2015 in BE in het Nederlands gepubliceerd:

Deel 1
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/12/18_1.pdf#Page3

Deel 2
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/12/18_1_2.pdf#Page7

Deel 3
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/12/18_1_3.pdf#Page79

Deel 4
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/12/18_1_6.pdf#Page46

Deel 5
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/12/18_1_8.pdf#Page50

Deel 6
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/12/18_1_9.pdf#Page6

Deel 7
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/12/18_1_11.pdf#Page72

Deel 8
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/12/18_1_11.pdf#Page100

Deel 9
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/12/18_1_12.pdf#Page18

Overgangstermijn LQ loopt af.

In een brief wijst ILT er op dat 30 juni 2015 de overgangstermijn van 1.6.1.20 van het ADR afloopt. Na deze datum dient het vervoer van gevaarlijke stoffen verpakt in
gelimiteerde hoeveelheden (LQ) te voldoen aan het het huidige 3.4. van het ADR.

Dit betekent:
– Opleiding: een ieder die handelingen verricht met LQ dient conform hoofdstuk 1.3 te zijn opgeleid.
– Kenmerking: alleen de in 3.4.7. getoonde kenmerking is toegestaan.
– Stuwage: LQ dient overeenkomstig 7.5.7.1. te zijn gestuurd.
– Richtgevende pijlen: aan de voorschriften van 5.2.1.9. en 7.5.1.5. moet zijn voldaan; dit wil zeggen dat bij vloeistoffen in LQ de richtgevende pijlen moeten zijn geplaatst en dat tijdens het vervoer de stand van de colli in het voertuig overeenkomstig moet zijn.

België ondertekent overeenkomst veiligheidsadviseur.

België heeft de multilaterale overeenkomst M283 ondertekend. Dit betreft de bevoegdheid van de veiligheidsadviseur inzake bijzondere bepaling 664. De overeenkomst loopt af op 1 januari 2020.

Lees verder: http://preview.tinyurl.com/mcpcp3j