BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen)

 [huge_it_slider id=”1″]

Nieuwe structuur VBS menu in BRZO 2015.

Inrichtingen dienen op basis van het BRZO 2015 een veiligheidsbeheerssysteem in te voeren en werkend te houden. De uitwerking in de wetgeving is summier en biedt ruimte voor verschillen in interpretatie. Meer duidelijkheid over de invulling van de VBS-elementen is gegeven in de NTA 8620. Men kan er ook voor kiezen een eigen structuur aan te houden waarbij de elementen als basis van het VBS worden gebruikt. Door per element een hoofdprocedure op te stellen waarin de essentiele onderdelen van het VBS element beschreven worden met daarin verwijzingen naar onderliggende procedures, werkinstructies en formulieren kan men overzichtelijk laten zien op welke wijze het VBS functioneert en dat het functioneert. De volledigheid van procedures en instructies in combinatie van het functioneren van het systeem laat het sluiten van de veiligheidscirkel zien.

De Seveso III / BRZO 2015 kent echter een ander menu dan we in de BRZO 1999 gewend waren:

Element I – De organisatie en het personeel.

Element II – De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen.

Element III – De controle op de exploitatie.

Element IV – De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.

Element V – Planning voor noodsituaties.

Element VI – Toezicht op prestaties.

Element VII – Controle en analyse.

Seveso III en spuitbussen.

Vraag: In SEVESO II konden we als het om spuitbussen ging uit gaan van ongeveer 30% van het gewicht van een spuitbus wat meetelde voor de vaststelling. Dit zou nu, met de komst van SEVESO III veranderd zijn naar 100% van de netto inhoud. Is dat juist?

In Seveso II waren aerosolen (spuitbussen) ingedeeld als ontvlambare gassen omdat in de Stoffenrichtlijn/Preparatenrichtlijn geen aparte gevarenklasse was voor aerosolen. De CLP Verordening heeft echter een aparte gevarenklasse voor aerosolen. Om in lijn te zijn met de CLP Verordening is besloten om deze gevarenklasse op te nemen in Seveso III. Als de vraagsteller opmerkt, zijn aerosolen in de CLP Verordening niet apart of ook ingedeeld als ontvlambare gassen, ontvlambare vloeistoffen of ontvlambare vaste stoffen. In Seveso III zijn aerosolen daarom niet als ontvlambare gassen behandeld maar idd als aerosolen.

Over de drempelwaarden is veel besproken. In entry P3a en P3b van deel 1 in bijlage 1 staan de drempelwaarden 150(net)/500(net) voor entry P3a – brandbare aerosolen en 5000(net)/50000(net) voor entry P3b – niet brandbare aerosolen. Deze drempelwaarden zijn dus de netto inhoud van de spuitbussen. De oude drempelwaarden voor brandbare spuitbussen waren 50/200 ton voor de lager/hoger tier en dat op basis van de hoeveelheid brandbare gassen in de aerosol spuitbussen. Voor spuitbussen mocht worden uitgegaan van van ca 30% van de inhoud brandbaar gas. In de nieuwe drempelwaarden 150/500 ton (netto) is de gemiddelde percentage brandbare componenten al meegenomen in de drempelwaarden. De drempelwaarden van entry P3a zijn dan ook 3 keer en 2,5 keer hoger dan de oude drempelwaarden: 150 ton vs 50 ton voor de lager tier en 500 ton vs 200 ton voor de hoger tier.

De aerosolen hebben nu een aparte gevarenklasse en zijn dus niet ook of apart als brandbare gassen, vloeistoffen of vaste stoffen ingedeeld, de drempelwaarden zijn net hoeveelheden en in de vaststelling van de nieuwe drempelwaarden is al rekening gehouden met de samenstelling op basis van de gemiddelde brandbare aerosol.

GHS leidt tot herziening BRZO.

Sinds 1 juni 2015 is de indeling van chemische stoffen volledig vervangen door de CLP-verordening. Stoffen en mengsels worden vanaf die datum enkel nog ingedeeld volgens de CLP-regels. Ook voor de Seveso-regelgeving betekent dit dat de verschillende gevaarcategorieën van bijlage I met ingang van deze datum moeten worden afgestemd op de CLP indeling.

De nieuwe richtlijn, logischerwijze “Seveso III” genoemd, werd gepubliceerd op 24 juli 2012. De lidstaten moeten de nieuwe richtlijn omzetten tegen 31 mei 2015 en van kracht laten gaan op 1 juni 2015. In Nederland zal de nieuwe Seveso vertaald worden in de BRZO, welke dan BRZO 2015 zal gaan heten.

De volledige tekst van de SEVESO III leest u hier.