GHS

Veranderingen van de CLP-verordening

Heeft u de CLP binnen uw bedrijf geïmplementeerd? Bent u zich bewust van wijzigingen op de CLP?

Sinds de in werking treding van de CLP-verordening in 2009 hebben de bijlagen reeds verschillende wijzigingen ondergaan (aanpassing aan technische en  wetenschappelijke vooruitgang (ATP)). Voor CLP betreft het aanpassingen in indeling, etikettering en verpakkingsvoorschriften en veranderingen in geharmoniseerde indelingen van stoffen in bijlage VI.

De geconsolideerde versie die nu beschikbaar is op CLP Helpdesk is inclusief de 1e ATP, 2e ATP en 3e ATP. De wijzigingen die niet in de geconsolideerde versie zijn opgenomen zijn de 4e tot en met 6e ATP en een wijziging betreffende oplosbare capsules. Hieronder een korte toelicht waarop de wijzing betrekking heeft en per wanneer deze van kracht is.

Toelichting bij de wijzigingen van 4e tot en met 6e ATP en wijziging
oplosbare capsules:

De 4e ATP betreft de vierde herziene uitgave van het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen (VN-GHS) van de Verenigde Naties. De herziene VN-GHS bevat de volgende wijzigingen:

– nieuwe gevarencategorieën voor chemisch onstabiele gassen en niet-brandbare aërosolen
– verdere rationalisering van veiligheidsaanbevelingen
– de mogelijkheid voor de overheid om afwijkingen van de etikettering vast te stellen voor stoffen of mengsels die bijtend zijn voor metalen, maar niet corrosief voor de huid en/of ogen
– de mogelijkheid voor afwijken van bepaalde etiketteringselementen bij  kleinverpakkingen van een stof of mengsel.

Dit is van toepassing op stoffen sinds 1 december 2014 en voor mengsels met ingang van 1 juli 2015.

De 5e ATP betreft een wijziging in Bijlage IV en Bijlage VI. Wijziging in Bijlage IV betreft een aanpassing van de P-zin “P-210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.”. Wijziging in Bijlage VI betreft het toevoegen en aanpassen van de geharmoniseerde indeling en etikettering van bepaalde stoffen. De wijziging van Bijlage IV geldt voor stoffen sinds 1 december 2014 en voor mengsels per 1 juni 2015. De wijzigingen van bijlage VI gelden sinds 1 januari 2015 voor alle vermeldingen. Uitzondering daarop is de vermelding “pek, koolteer, hoge temperatuur” (EG-nummer 266-028-2). Daarvoor gaat de wijziging in per 1 april 2016. De 6e ATP betreft een wijziging van Bijlage III, IV en VI. Wijzing in Bijlage III en IV heeft betrekking op het beschikbaar stellen van alle  gevaren-aanduidingen en voorzorgsmaatregelen waarin CLP voorziet in de Kroatische taal.

Eisen aan de samenstelling Vib’s gewijzigd.

De Europese Commissie heeft een conceptverordening gepubliceerd tot wijziging van
de REACH-verordening (1907/2006). De wijziging behelst de samenstelling van veiligheidsinformatiebladen (vib’s) en wordt behandeld in de bijlage van het amendement. Veiligheidsinformatiebladen die vóór 1 juni 2015 aan een afnemer zijn
verstrekt hoeven tot en met 31 mei 2017 niet aan de nieuwe eisen te voldoen. De verordening is in werking getreden op de derde dag volgende op de publicatiedatumin het Publicatieblad van de Europese Unie (ingang van 1 juni 2015).

Zie ook: http://tinyurl.com/pdtnbsl